Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Központi Óvodája

Tagóvoda vezető:

Skorka Tiborné

Jelenlegi létszám:

179 fő

Tel.:

+36 63 562 421
boldog óvoda

Csoportok:

Pillangó csoport

Pillangó csoport

óvodapedagógusai: Forgóné Borbás Klára, Szabó Xénia
dajka néni: Bodnár Barbara
Napsugár csoport

Napsugár csoport

óvodapedagógusai: Rónyai Szilvia, Horváthné Gilicze Márta Éva
pedagógiai asszisztens: Kátai Márta
dajka néni: Ohratkáné Németh Erzsébet
Kisvakond csoport

Kisvakond csoport

óvodapedagógusai: Illésné Almási Ágnes, Boldizsár Kitti
dajka néni: Csernus Lukács Józsefné Gabi
Lovacska csoport

Mókus csoport

óvodapedagógusai: Tóthné Verók Melinda, Kiss Vivien,
pedagógiai asszisztens: Zelenkáné Német Mónika
dajka néni: Martók Klaudia Kitti
Katica csoport

Katica csoport

óvodapedagógusai: Piti Gáborné, Kardos Kata
dajka néni: Paulovics Tamásné Ági
Méhecske csoport

Méhecske csoport

óvodapedagógusai: Mészáros Zsanett, Kovács Szilvia
dajka néni: Sebesi Rozália
Süni csoport

Süni csoport

óvodapedagógusai: Kis-Ráczné Kurdi Noémi, Kölber Marianna
pedagógiai asszisztens: Malkócs Andrea
dajka néni: Szabó Katalin
Maci csoport

Maci csoport

óvodapedagógusai: Skorka Tiborné, Fazekas Ágnes
dajka néni: Molnár-Farkas Szilvia

Óvoda bemutatása:

A „felsőpárti” városrészén helyezkedik el.
Az óvoda nyolc csoporttal működik, jelenleg a város legnagyobb létszámú intézménye. A nagy múltú intézménynek jelentős hagyományai vannak. Innovatív, magasan képzett nevelő-testülete biztosítja azt, hogy az elmúlt harminc évben a város óvodai nevelésének egyik szellemi műhelye lehetett.
Az óvodát a területen élő családok gyermekein túl a környező tanyavilágban élő, és a közigazgatásilag Szenteshez tartozó Magyartés településen lakók is szívesen választják. Az intézmény jól felszerelt, eszközeiben, módszereiben igyekszik a kor követelményeinek megfelelni. Az anyagi feltételeket a költségvetési forrásokon túl pályázatokból és az alapítványuk támogatásából biztosítják. A nevelési program kiemelt területe a tevékenységközpontúság, az egészségnevelés és a környezetvédelem. Kiemelt figyelmet fordítunk a HHH, SNI és BTMN gyermekek elfogadására, az inkluzív szemlélet kialakítására a pedagógusok, dajkák, szülők és gyermekek körében.
A Rákóczi Ferenc utcai Központi Óvoda inkluzív intézmény, mely felkészült a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására, segíti e gyermekek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését. A gyermekek sikeres integrált nevelését, fejlesztését, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógusaink biztosítják. Pedagógiai Programunk kiegészítésekor és a speciális tevékenységek megvalósításakor figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit.
Ennek célokat, feladatokat és elveket határoztunk meg. A fejlesztő tevékenység team munkában valósul meg.  Nevelőtestületünk az oktató nevelő munka tervezése során a kompetencia alapú óvodai programcsomag, a TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ műveltségtartalmak szerinti tématerv-javaslatokkal, és annak kiegészítő segédleteivel, a különböző tanulás szervezési eljárások alkalmazásával a pedagógiai,  módszertani szabadság meghagyásával az ünnepkörök és évszakok, az óvoda hagyományainak, helyi sajátosságainak, valamint az Országos Óvodai Alapprogram figyelembe vételével dolgozik. 
Kiegészítő programjaink:
  • Ovizsaru Program,
  • Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata által kiadott Székely Lajos: Szív Kincsesláda egészségnevelési programját,
  • Nemzeti Egészségnevelési Intézet Dohányzás vagy Egészség kiegészítő óvodai programját,
  • Vöröskeresztes „Bázisovi” Program,
  • Életvezetési ismeretek,
  • 2018-ban Boldog Óvoda címet nyertünk el, mely program megvalósítója a Katica csoport.
Programunk egyik célkitűzése a kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, valamint az, hogy megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alul teljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességeket. Valamennyi munkatárs folyamatos együttműködése, összehangolt munkája nélkülözhetetlen a befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés kialakítása érdekében.
Számos ingyenes rendezvényt szervezünk az év során óvodáinkban, amit szívesen látogatnak a gyermekek szüleikkel együtt.
 A Rákóczi Ferenc Utcai Központi Óvoda a közelmúltban részt vett a HEFOP 2.1.6 „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése,  a TÁMOP-3.3.2 „Az egyenlő esélyért Szentesen”, a TÁMOP-3.2.11. „Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása” és a TÁMOP-3.2.13-12/1 „Olvass, tanulj, alkoss, játssz!” és az „Agyra gyúrj!” projektben. 2016-ban a Rákóczi Óvoda megpályázta és elnyerte a „Biztonságos Óvoda” címet. A Szentesi Családsegítő Központ Család- és Gyermekjóléti Központjával az EFOP-3.2.9-16 számú pályázat keretében, a Szentesi Járásban végzett óvodai- és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosítására pályázatban vettünk részt.
A Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Központi Óvodája  2021-ben, a Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatán 2. helyezést ért el. A nyeremény összege 200. 000,- Ft volt, melynek segítségével sikerült lecserélni a Süni és a Maci csoport székeit.
Óvoda címei:
► „Boldog Óvoda”
► A Vöröskereszt bázisóvodája
► „Biztonságos Óvoda”
► Virágosabb Szentesért Pályázat intézményi kategóriájában többszörösen díjazott óvoda

Szentes Város Felsőpárti Óvodásaiért Alapítvány

Alapítvány adószáma: 18451061-1-06
Bankszámlaszáma: 11735043-20012106-00000000
Alapítvány célja: Az intézmény működési területén élő óvodáskorú gyermekek személyiség fejlesztéséhez szükséges feltételek javítása. Szociális, gyermekvédelmi, nevelési és egészségügyi területen a gyermekek esélyegyenlőségének javításához anyagi és természeti támogatás nyújtása.

a)A nevelési feladatokhoz kapcsolódó programokban a szociálisan rászorulógyermekek támogatása – pl: színházbérlet, uszodabérlet, kirándulásokköltségeinek átvállalásával.

b)Az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés tárgyi feltételeinekjavításához anyagi segítségnyújtás.

c)A gyermekeket körülvevő természeti környezet felfedezéséhez, megismeréséhezszükséges tárgyi környezet kialakítása anyagi támogatással.

d)Céljainak megvalósítása érdekében együttműködésre törekszik állami, társadalmi,egyházi és jogi személyekkel.

e)A feladatok ellátáshoz szükséges források biztosítására pályázatokon veszrészt, adományokat gyűjt és közvetít, szponzorokkal támogatási szerződéseketköt.

Alapítványunk nem közhasznú, gazdasági tevékenységet nem folytat.
Működési területe Szentes Város úgynevezett felsőpárti és hékédi városrésze, célközössége az e területen élő 3-7 éves korú gyermekek. Alapítványunk az általunk támogatott intézmények Rákóczi Ferenc és a Damjanich János Utcai Óvoda vezetőinek véleményeit meghallgatva terveztük feladatainkat és költségvetésünket. Az anyagi bázisunkat a részünkre felajánlott Szja 1%, valamint egy magánszemély pénzbeli adományai, pályázati források képezik.
A környezetünk számára fontos, az általunk végzett közösségépítő, értékmegőrző, valódi értékeket megmutató tevékenységek. Ennek hozadéka elsődlegesen a területünkön élő 3-7 éves gyermekek fejlődésében érhető majd tetten. Indirekt hozadéka megjelenhet a gyermekek családjában, a család életminőségében, értékrendjében.
Külön programok az óvodában:
Rendezvények:
► katolikus és református hittan
► népi gyermekjáték, néptánc
► játékos angol
► úszás, vízhez szoktatás (nagycsoportosok részére)
► kutyaterápia
► "Bozsik" ovifoci program
► Családi Sportnap
► Őszköszöntő - Őszbúcsúztató
► Adventi barkácsnap
► Állatok világnapja
► Mikulás
► Karácsonyi ünnepség
► Farsang
► Tavaszköszöntő
► Húsvét
► Anyák napja
► Évzáró
► Kirándulások

Képek az óvodáról: